top of page

INFORMAČNÍ POVINNOST ZÁKAZNÍKŮM

Při procházení našich webových stránek používáme jenom nezbytné soubory cookies, které umožňují základní funkce, jako je zabezpečení, ověření identity a správa sítě. Tyto cookies nelze deaktivovat.

 

Vyhrazujeme si ale právo využít i další soubory cookies v ojedinělých krátkodobých případech za účelem diagnostiky fungování našich stránek. Úvodní cookie dialog umožňuje návštěvníkům našeho webu akceptaci, zamítnutí či pokročilé nastavení souborů cookies.

1. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1.  Tento dokument představuje udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů klientů společnosti TRADIX UH, a.s. (dále jen „TRADIX“ a „Správce“) ve smyslu č l. 4 odstavec 11 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“).

 

1.2.  Odsouhlasením tohoto dokumentu udělujete souhlas společnosti TRADIX UH, a.s., se sídlem Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město, IČ: 25531450, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2610, aby ve smyslu č l. 4 odstavec 11 Nařízení zpracovával níže uvedené osobní údaje pro níže uvedené účely:

•   jméno a příjmení, pracovní zařazení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo pro zasílání pozvánek a informací ke společenským a sportovním akcím pořádaným TRADIX,

•   jméno a příjmení, pracovní zařazení, název společnosti, e-mail, telefonní číslo pro zasílání informací k bonusovým a věrnostním programům určeným pro zákazníky TRADIX,

•  telefonní číslo mobilního telefonu za účelem zasílání notifikací o zahájení vyskladnění zboží,

•  telefonní číslo mobilního telefonu a e-mailovou adresu pro účely oznámení o dostupnosti a/nebo nedostupnosti zboží, jeho vyskladnění a/nebo převzetí.

 

1.3.  Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

•  Provozovatel infrastruktury pro webovou aplikaci NIO, s.r.o.

•  Administrátor podnikového informačního systému K2 atmitec, s.r.o.

•  Správce dodavatele informačního systému 4U Solution, s.r.o.

•  Provozovatel zákaznického portálu Elixeum, s.r.o.

•  Obchodní partner pro řešení a správu pohledávek PROkontakt, s.r.o.

 

1.4.  Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

•  vzít souhlas kdykoliv zpět, a to v celku nebo jeho části,

•  požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

•  požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

•  vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

•  požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

•  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

2.  POUČENÍ O VAŠICH PRÁVECH

 

2.1.  V smyslu obsahu Nařízení máte, jako subjekt osobních údajů, právo na výkon následujících práv:

2.1.1.  Právo vzít souhlas kdykoliv zpět – máte právo souhlas kdykoliv odvolat a o v části nebo celku,

2.1.2.  Právo na přístup k osobním údajům – máte právo na TRADIX požadovat sdělení, zda o Vás TRADIX zpracovává osobní údaje, získat k těmto údajům přístup a obdržet jejich kopii.

2.1.3.  Právo na vysvětlení a opravu osobních údajů – máte právo na to, aby TRADIX bez zbytečného odkladu opravilo nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

2.1.4.  Právo na výmaz osobních údajů – máte právo požadovat na TRADIX výmaz Vašich osobních údajů, pokud není dán žádný účel ani právní důvod zpracování.

2.1.5.  Právo na omezení zpracování – máte právo požadovat, aby TRADIX omezilo zpracování Vašich osobních údajů na pouhé jejich uložení.

2.1.6.  Právo na námitku proti zpracování osobních údajů – v případě zpracování osobních údajů nezbytného pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo pro účely oprávněných zájmů TRADIX (dle Úplného zně ní) jste oprávněni vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, pokud zároveň uvedete důvody, týkající se Vaší konkrétní situace.

2.1.7.  Právo na podání stížnosti – v případě podezření, že TRADIX zpracovává Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy nebo tímto dokumentem nebo nevyhoví-li TRADIX některému z výše uvedených požadavků, jste oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

3.  ZPŮSOB UPLATNĚNÍ PRÁV ZÁKAZNÍKEM

 

3.1.  Práva dle tohoto dokumentu můžete uplatnit následujícími způsoby:

3.1.1.  osobně v sídle společnosti TRADIX na adrese Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město v kanceláři u Ing. Michala Tafta po předložení platného občanského průkazu;

3.1.2.  elektronicky prostřednictvím datové schránky subjektu osobních údajů;

3.1.3.  e-mailem s elektronickým podpisem, který založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném certifikační autoritou uznávanou v ČR a zaslaném na e-mailovou adresu taft@tradix.cz;

 

3.2.  Na žádosti přijaté jiným způsobem nebude TRADIX brát zřetel, zejména z důvodu nedostatečné možnosti ověření totožnosti žadatele.

 

3.3.  Práva dle čl. 2.1. je zákazník oprávněn vykonat zdarma. Vyhodnotí-li TRADIX žádost zákazníka jako zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména je-li týmž zákazníkem podána opakovaně, uloží za zpracování žádosti zákazníka přiměřený poplatek, anebo žádosti odmítne vyhovět.

 

4.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

4.1.  Přílohou tohoto dokumentu je Úplné znění, obsahující další informace dle čl. 13 Nařízení. Kromě internetových stránek TRADIX a textů vyvěšených na prodejnách TRADIX má zákazník právo žádat poskytnutí textu Úplného zně ní u personálu TRADIX.

bottom of page