Hrubá stavba -

Základy

Ocelová výztuž pasů

Ocelová výztuž základových pasů je nezbytná součást při výstavbě železobetonových konstrukcí. Beton sám o sobě dokáže přenést jen velmi malé tahové síly, proto je nutné při tahovém nebo ohybovém namáhání přenést tahové složky sil ocelovou výztuží. Ocel nesmí být vystavena působení okolí a musí být pokryta minimálně 2cm betonu, proto se tyče a sítě podkládají distančními podložkami, nejčastěji z betonu.

Bednění

Bednění se využívá pro nadezdívku základových pásů nad úroveň terénu. Jednotlivé bednící dílce se kladou na vazbu, zpevní se armaturou a zalijí betonem. Díky systému pero-drážka a připraveným otvorům pro průchod armovacích tyčí je vyzdívka velmi rychlá.

Ležatá kanalizace

Ležatá kanalizace (tzv. KG) pro odvod splaškové i dešťové vody a zemní vlhkosti. Prvky mívají oranžovou barvu, napojují se pomocí hrdel s těsnícími kroužky.

Prostupy a chráničky

Prostupy a chráničky, někdy se nazývají husí krky. Musí být neděrované a je třeba dávat pozor na mechanické poškození, aby se při betonování nezmáčkly. Jejich průměr by měl odpovídat později vedeným kabelům. Použít lze i roury (zejména pro průchod plynu a vody, které se vedou v těžko ohebných trubkách).

Základová deska

Základová deska je nejčastější způsob základu u rodinných domů bez podsklepení. Nejprve se vybetonují základové pásy (kopírují budoucí obvodové a nosné zdi), poté se povrch mezi pásy vyrovná (sutí, zeminou nebo kamenivem) a zalije betonem. Nezapomeňte si připravit prostupy pro plyn, vodu, elektřinu a odpady.

Název#tableSort{name}
Cena#tableSort{price}
#tableDisplay
#tablePagination