Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

PRO INTERNETOVÝ PRODEJ STAVEBNÍHO MATERIÁLU A NÁŘADÍ

 

TRADIX UH, a.s., se sídlem Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město
zapsána v OR, vedeným Krajským soudem Brno, oddíl B, vložka 2610
IČO:     25531450
DIČ:   CZ25531450
Bankovní spojení: Komerční banka Uh. Hradiště č. účtu: 35-1334220227/0100
Telefon: 572 541 141
Fax: 572 541 113
E-mail: tradix@tradix.cz

(dále jen dodavatel)

 

vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky platné od 1.1.2014

 

Základní ustanovení: Dodavatel se zabývá prodejem stavebního materiálu a nářadí(dále jen zboží) formou zásilkového prodeje a přímého prodeje (dále jen prodej zboží). Dodavatel vyhlašuje tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) jako závazné pro úpravu dodavatelsko-odběratelských vztahů v oblasti prodeje zboží v rámci svého internetového obchodu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím (dále také prodávající) a kupujícím (dále také kupující) prostřednictvím internetového obchodu kupujícího.

Vymezení pojmů:

Dodavatel – prodávající je TRADIX UH, a.s., se sídlem Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město je právnická osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti uzavírá smlouvy na dodávku zboží a služeb.

Kupující – je zákazníkem našeho internetového obchodu.

Kupující spotřebitel – kupní smlouvu v rámci našeho internetového obchodu neuzavírá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující – nikoli spotřebitel je podnikatel, který nakupuje výrobky či služby v našem internetovém obchodě za účelem podnikání s námi dodaným zbožím či službami.

 

Objednávka, kupní smlouva: Kupující objednává zboží prostřednictvím počítačové sítě internet na webové adrese: http://www.tradix.cz. Objednávku lze také provést telefonicky, e-mailem či písemně na samostatném listu, kde je nutné zadávat název zboží včetně katalogového označení, jeho množství cenu a dodací adresu. Chcete-li dodat Vámi objednané zboží později, uveďte též požadovaný termín dodání. Dále uveďte, zda souhlasíte v případě vyprodání konkrétního zboží s adekvátní náhradou a jakou či nikoliv. Pokud není uvedeno, je toto považováno za souhlas. Žádáme také o uvedení Vašeho telefonního čísla pro případnou konzultaci Vaší objednávky. Minimální hodnota objednávky je …….. Kč. Takto učiněná objednávka je závazná. Potvrzením objednávky ze strany dodavatele (prostřednictvím elektronické pošty) případně písemnou formou, je mezi dodavatelem a kupujícím uzavřena kupní smlouva, která se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a těmito OP. Není-li objednávka ze strany dodavatele potvrzena do 7 dnů od jejího obdržení, má se za to, že ji dodavatel neakceptoval. Jako právně závazné se mezi dodavatelem a kupujícím považují pouze právní úkony učiněné prostřednictvím elektronické pošty, případně učiněné písemně.

 

Cenové podmínky: Ceny veškerého prodávaného zboží jsou uvedeny v katalogu internetového obchodu umístěného na webové adrese: http://www.tradix.cz a jsou včetně( var. bez) daně z přidané hodnoty (DPH). V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši této daně, případně daňovou povinnost vůbec, bude dodavatelem upravena daň v souladu s platným právním předpisem. Dodavatel si vyhrazuje právo měnit ceny zboží bez zvláštního oznámení. Při změně ceny zboží je vždy v ceníku uveden den, od něhož je tato nová cena platná (den aktualizace). V tomto případě vždy platí, že cena je platná ihned od zveřejnění.

 

Dodání, resp. odběr zboží při zásilkovém způsobu prodeje: Místo odběru je stanoveno v objednávce kupujícího. Dodáním zboží do tohoto místa je splněna povinnost dodavatele dodat zboží dle kupní smlouvy. Dopravu do místa určení po celé České republice zajišťuje dodavatel.

 

Záruka: Dodavatel poskytuje na veškeré zboží záruku za podmínek specifikovaných zákonou úpravou. Záruční lhůta počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Dodavatel nepřebírá záruku za vady zboží, které se objevují v důsledku toho, že zboží není používáno obvyklým a řádným způsobem, resp. není-li zboží instalováno nebo užíváno v obvyklých a přiměřených podmínkách. Dodavatel taktéž nepřebírá záruku za vady zboží, jehož používání vyžaduje odborné zacházení a takto s ním nebylo zacházeno. Záruka se nevztahuje na vady zboží nebo jeho části, způsobené běžným opotřebením.

 

Vady zboží, odpovědnost: Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zák. 89/2012 Sb. V platném znění – občanského zákoníku. Vady zboží způsobené jeho přepravou: Vykazuje-li obal zboží při jeho předání kupujícímu zjevné vady, tj. zejména pokud je transportní obal poškozen, není kupující povinen zboží převzít. V tomto případě vzniká kupujícímu nárok buď na poskytnutí nového zboží nebo na vrácení kupní ceny zboží, a to dle jeho uvážení. Podpisem dodacího listu kupujícím, tento vyslovuje souhlas s jeho převzetím, a současně stvrzuje, že jej obdržel nepoškozené vinou dopravy. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy se nebude brát zřetel. Vady zjištěné při prvním použití, max. do 3 dnů od jeho převzetí: V případě těchto vad vymění dodavatel zboží za bezvadný kus vždy, jestliže zboží není viditelně použité a je patrné, že vadu nezpůsobil kupující, reklamace byla dodavateli předem nahlášena nejméně 48 hod. před okamžikem jejího uplatnění. Ostatní vady zboží: V případě jiných vad, a to jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující právo buď na opravu zboží, není-li to účelné, pak na jeho výměnu nebo, není-li takový postup možný, na přiměřenou slevu z ceny zboží. Jde-li o vadu neodstranitelnou, pro kterou nelze zboží užívat nebo vadu odstranitelnou, opětovně se vyskytující, která brání řádnému užívání zboží, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady neodstranitelné, ale zboží lze užívat, pak má kupující právo na výměnu zboží nebo slevu z ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta pro opravu zboží činí max. 30 dnů. Dodavatel vydá kupujícímu potvrzení o provedení opravy a o době jejího konání. V případě, že kupující nepředá reklamované zboží k reklamaci osobně, nese odpovědnost za vady na něm způsobené jeho přepravou zpět dodavateli. Zboží takto přepravou mechanicky poškozené bude dodavatelem zasláno zpět kupujícímu na jeho náklady. K přepravě reklamovaného zboží je kupující povinen použít výhradně originální obaly. Dodavatel doporučuje kupujícímu zboží přepravované z důvodu v předchozím textu těchto VOP pojistit.

 

Odstoupení od kupní smlouvy: Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy o koupi zboží do 14 dnů od převzetí zboží.

 

V případě odstoupení je kupující povinen:

 

-          zaslat dodavateli písemně odstoupení od smlouvy s uvedením čísla faktury a data nákupu. Dále doporučujeme vyplnit číslo účtu kupujícího pro účely vrácení kupní ceny.

 

V případě, že zboží již bylo kupujícím převzato, zaslat je doporučeně a pojištěné zpět na adresu: TRADIX UH, a. s. Huštěnovská 2004, 686 03 Staré Město. V opačném případě dodavatel neručí za jeho případnou ztrátu nebo poškození během přepravy.

 

K odstoupení přiložit originál dokladu o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne dodavateli škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti zboží, poškození zboží apod.). Při splnění všech uvedených podmínek dodavatel při převzetí zboží poukáže zpět kupujícímu kupní cenu zboží (po odečtení případných škod vzniklých v souvislosti s jeho přepravou) složenkou nebo převodem na jeho bankovní účet, a to nejpozději do 14 pracovních dnů po převzetí zboží. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek se odstoupení od smlouvy nepovažuje za plně učiněné a zboží bude vráceno kupujícímu na jeho náklady zpět, nebo pro něj bude uschováno ve skladovacích prostorách dodavatele za manipulační poplatek ve výši 0,1 % z prodejní ceny zboží za každý den úschovy (tento poplatek zahrnuje zejména manipulaci, náklady spojené s užitím prostor pro úschovu a pojištění cizích věcí movitých). Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že bylo dodávané zboží upraveno dle jeho požadavků.

 

Platební podmínky: Úhrada ceny zboží se provádí před dodáním zboží převodem na účet dodavatele číslo 35-1334220227/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky), nebo dobírkou při převzetí zboží (za poštovní poukázku se navíc hradí Kč 30,--), pokud není dohodnuto jinak.

 

Závěrečná ustanovení:

Smlouva je uzavřena jen tehdy, je-li dohoda o celém obsahu smlouvy. Vylučuje se aplikace § 1740 odst. 3 NOZ a § 1751 .Tyto VOP jsou platné pro všechny obchodní případy uzavřené v rámci internetového obchodu, kde obchodní společnost TRADIX UH, a. s. se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2004 vystupuje jako dodavatel, a to ode dne jejich vyhlášení. Obchodní společnost TRADIX UH, a. s. se sídlem 686 03 Staré Město, Huštěnovská 2004 si vyhrazuje právo změny těchto VOP. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

 

Poslední úpravy těchto všeobecných obchodních podmínek provedeny ve Starém Městě dne 1.1.2014